Gizlilik Politikası

Yürürlük Tarihi: 20.05.2021

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla DigiME Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (Aşağıda Kısaca “DigiME” olarak anılacaktır) kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

DigiME, sağlık kulübü, spor salonları, sağlık klinikleri de dahil olmak üzere çeşitli yerlerde bulunan yenilikçi üç boyutlu bir vücut görüntüleme cihazı sunmaktadır. Web sitemiz www.digime3d.com (Aşağıda Kısaca “Site” olarak anılacaktır) ve mobil uygulamamız üzerinden tarama sonuçlarınızı görebilir, ilerlemenizi takip edebilirsiniz.

Bu Gizlilik Politikası’nda sitemizi ve mobil uygulamamızı (toplu olarak “Hizmetlerimiz”) kullandığınızda sizden topladığımız bilgileri açıklarız. Siteyi ziyaret ederek veya Hizmetlerimizden herhangi birini kullanarak, kişisel bilgilerinizin bu Politikada açıklandığı şekilde ele alınacağını kabul etmiş sayılırsınız. Sitemizi veya Hizmetleri ve gizlilikle ilgili herhangi bir anlaşmazlığınızı kullanmanız, zarara ilişkin uygulanabilir sınırlamalar ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi de dahil olmak üzere bu Politikaya tabidir. Bu Politika, katılımcı tesislerin veya diğer yerlerin (topluca “sağlık kulübü”) cihazımızı kullanmanızla veya bu sağlık kulüblerinin bilgilerinizi nasıl kullandığı ve ifşa ettiğini bildiren bilgileri içermez.

Veri Sorumlusu; İşbu Uygulamayı mobil cihazınıza indirmeniz ile birlikte, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak DigiME tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği;

Kişisel verileriniz,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet bilgilerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek,
 • Şirket yapı ve politikamızı sizlere tanıtmak,
 • Kullanıcı kayıt süreçlerinin yürütülmesi

kapsamında DigiME tarafından işlenecektir.

İşlemeye Konu Kişisel Veriler

 DigiME tarafından, kullanıcıların uygulamayı indirenlerden, tanımlama bilgileri olan,

 • Ad, Soyad
 • E-posta Adresi
 • Doğum Tarihi
 • Fotoğraf
 • Üyelik Şifresi

verileri toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği;

Toplanan kişisel verileriniz; belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve tamamı için geçerli olmak üzere;

Kişisel verileriniz, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel Verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle; anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, DigiME personeli, destek hizmeti verdiğimiz/aldığımız kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve/veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler (İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız, sosyal medya hesaplarımız) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplamaktadır.

Değişiklik ve Güncellemeler

Bu Politika, yukarıda belirtilen Yürürlük Tarihi itibariyle geçerlidir. Bu Politikayı zaman zaman değiştirebilir veya güncelleyebiliriz bu nedenle lütfen periyodik olarak tekrar kontrol ettiğinizden emin olun. Bu Politikadaki herhangi bir değişikliği Sitemizde yayınlayacağız.

Haklarınız

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına ragmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Gizlilik Politikası kapsamında veya Gizlilik Politikasıyla ilgili DigiME’ye yapacağınız herhangi bir bildirim için [email protected] adresinden ulaşabileceğiniz sıfatıyla DigiME Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketimize başvurabilirsiniz.